Terug Gemeenteraad

ma 27/11/2023 - 20:30 Minderbroedersklooster

Openbare zitting

Cluster Interne Dienstverlening

Dienst Secretariaat

Dienst Financiën

 • De financieel directeur rapporteert jaarlijks een aantal kerncijfers over de (openstaande) vorderingen van de debiteuren van het bestuur. Aangezien stad en OCMW sinds BBC2020 gezien worden als één rapporteringsentiteit, wordt er vanaf het jaar 2020 één geïntegreerd rapport opgesteld voor stad en OCMW Maaseik. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het rapport inzake debiteurenbeheer, waarin er voornamelijk gefocust wordt op de stand van zaken betreffende de inning van de vorderingen ontstaan in 2022.

 • De stad Maaseik draagt bij in de werking van de brandweerzone Oost-Limburg door middel van een gemeentelijke dotatie. Volgens de recentste cijfers bedraagt de bijdrage in de dotatie 2024 van Stad Maaseik 7,33% van de totale dotatie, oftewel een bedrag van € 1.017.791,21.

   Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om  de gemeentelijke dotatie voor 2024 goed te keuren.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de bepaling van de prijssubsidies van de Intergemeentelijke Zwembaden voor het jaar 2024. Het aandeel van stad Maaseik wordt vastgelegd op €879.698,17 incl. BTW.

 • Stad Maaseik betaalt bovenop het recht op toegang van de bezoekers van sport-, museale en cultuurinfrastructuur van AGBI prijssubsidies. De prijssubsidies worden frequent geëvalueerd aan de hand van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGB Infrastructuur Maaseik. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal AGB Infrastructuur Maaseik deze steeds documenteren. Uit de voorlopige exploitatieresultaten van AGBI blijkt dat een verdere verlaging van de prijssubsidies naar €0 aangeraden is.

  Voor het jaar 2023 wordt er een (tweede en laatste) aanpassing van de prijssubsidiefactoren toegepast vanaf 1 december 2023. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aangepaste prijssubsidiereglement goed te keuren.

Dienst Personeel & Organisatie

 • Conform de klokkenluidersrichtlijn van het Europees Parlement 2019/1937 diende de Belgische overheid te voorzien in een procedure waarbij klokkenluiders meldingen kunnen doen voor verschillende inbreuken die zij vaststellen in een werkcontext. Artikel III.60/1 t.e.m. 60/12 van het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en de bescherming van melders.

  In een lokaal bestuur is de verantwoordelijke hiervoor de algemeen directeur. Bij afwezigheid, verhindering en/of belangenvermenging van deze laatste zal de waarnemend algemeen directeur bevoegd zijn.

Veiligheidscel

Veiligheidscel

 • Twee of meer gemeenten kunnen voor de uitvoering van taken van gemeentelijk belang bewust kiezen voor een aanpak via samenwerking. Dat doen ze vaak omdat het betrokken probleem de draagkracht van één individuele gemeente overstijgt, de dienstverlening efficiënter kan door samenwerking of omdat een bepaald probleem gemeentegrensoverschrijdend is.

  Met het oog op continuïteit in gevallen van afwezigheid, ziekte of overmacht wordt voorgesteld om samen te werken met de stad Dilsen- Stokkem op het niveau van de sanctionerend ambtenaar, aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst.

  De essentie van voorliggende samenwerking houdt in dat de gemeentelijk sanctionerend ambtenaar kan optreden zowel voor Maaseik als voor Dilsen-Stokkem. De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar van Maaseik en Dilsen-Stokkem spreken onderling af wanneer ze gebruik maken van elkaars diensten.

  De gemeenteraad wordt gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 • Twee of meer gemeenten kunnen voor de uitvoering van taken van gemeentelijk belang bewust kiezen voor een aanpak via samenwerking.

  Er wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2023 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Maaseik en het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem aangaande gemeentelijke administratieve sancties.

  De essentie van voorliggende samenwerking houdt in dat de gemeentelijk sanctionerend ambtenaar kan optreden zowel voor Maaseik als voor Dilsen-Stokkem.

  Bij dit besluit wordt overgegaan tot de nominatieve aanstelling van de respectievelijk gemeentelijk sanctionerend ambtenaar.

Cluster Stadsontwikkeling

Dienst Omgeving

Cluster Vrijetijdseconomie

Dienst Lokale economie

Cluster Mens

Dienst Burgerzaken

 • Op dit moment is het mogelijk om te huwen op het stadhuis van Maaseik, Labaerdijk en Klaaskensmolen.

  De stad Maaseik wil de burgers voortaan ook de mogelijkheid bieden om te huwen op nog een andere locatie, namelijk de Sint-Harlindis en Relindiskapel in Aldeneik.

  Op 26 oktober 2023 ontvingen we het decreet van terugbrenging tot profaan gebruik van de Sint-Harlindis en Relindiskapel van Aldeneik.

  Het huwelijk kan voltrokken worden in het gemeentehuis of op een andere locatie zoals vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit. Deze locaties mogen niet willekeurig gekozen worden. De locatie moet neutraal zijn en openbaar zijn, dit wil zeggen dat de toegang tot de huwelijkslocaties moet worden bepaald door de gemeente. Het principe van openbaarheid is een essentiële vereiste voor de geldigheid van het huwelijk. De locatie moet in dit kader ook uitsluitend gebruikt worden door het gemeentebestuur.

Initiatiefrecht


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda