Terug Gemeenteraad

ma 28/11/2022 - 20:00 Stadhuis

Openbare zitting

Cluster Interne Dienstverlening

Dienst Secretariaat

Dienst Financiën

Juridische dienst

GDPR

 • Stad Maaseik is sinds 27 september 2010 toegetreden tot de samenwerkingsovereenkomst van Intermedia voor de activiteiten rond het toenmalige Infra-X-Net, nu Fluvius.Net. De infrastructuur van Fluvius waar stad Maaseik sindsdien gebruik van maakt heeft betrekking op Internet, het LAN netwerk en de telefonie. Het delen van persoonsgegevens binnen deze services moet op een correcte manier gebeuren, conform de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het protocol tussen Fluvius en stad Maaseik voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van datadeling binnen de infrastructuur van Fluvius.Net.

 • Dit protocol handelt over het delen van persoonsgegevens van Fluvius naar het gemeentebestuur van Maaseik toe conform de wetgeving rond een aanvullende premie in het kader van rationeel energiegebruik.

  Deze premies worden toegekend op basis van de afspraken, vastgelegd in het Energiedecreet van 19 november 2010.

  Met dit protocol bevestigen beide partijen dat ze binnen deze deling van persoonsgegevens:

  1. De beginselen en vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen respecteren en toepassen

  2. De regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens zullen bewaken en toepassen

  Dit protocol is het officieel kader rond de afhandeling van de toekenning van de REG premies.

 • Binnen het domein van de GDPR sluit een lokale overheid als stad Maaseik  verwerkingsovereenkomsten met leveranciers. Er worden afspraken gemaakt die beschreven staan in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), afspraken tussen verwerkingsverantwoordelijke (Maaseik) en haar verwerkers.

  Daarnaast worden protocollen afgesloten voor mededeling van persoonsgegevens (E-GOV decreet)  tussen lokale overheden en andere (overheids-) instanties of instellingen. Ook hier worden afspraken gemaakt om gegevens in de deling tussen partijen, op de juist manier te gebruiken en de rechten voor de betrokkene(n) te waarborgen.

  Normaal moeten deze overeenkomsten behandeld worden door het schepencollege en daarna door de gemeenteraad. Om de werking en procedure wat efficiënter te laten verlopen, wordt deze delegatie gevraagd aan de gemeenteraad. De DPO zal er voor zorgen dat de gemeenteraad op de hoogte blijft, door een overzicht van deze overeenkomsten 1x per jaar te agenderen.

Veiligheidscel

Veiligheidscel

 • Lachgas (distikstof(mon)oxide, N²O) is een kleurloos, niet-irriterend, zoet geurend en zoet smakend gas. Normaal gesproken wordt het gebruikt als een kortdurende pijnstiller in de medische wereld. In tegenstelling tot het initiële doel, wordt lachgas soms ook recreatief gebruikt als roesmiddel.

  Het oneigenlijk gebruik van lachgas kan eveneens overlast veroorzaken. Daarom kan de burgemeester beslissen dat de capsules en flessen vernietigd dienen te worden door een erkende verwerker. Stad Maaseik staat in voor deze vernietigingskosten aan de erkende verwerker. Om deze kosten die door bestuurlijke maatregel gegenereerd worden, te kunnen recupereren, dienen deze opgenomen te worden in een retributiereglement.

  Dit retributiereglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Lachgas (distikstof(mon)oxide, N²O) is een kleurloos, niet-irriterend, zoet geurend en zoet smakend gas. Normaal gesproken wordt het gebruikt als een kortdurende pijnstiller in de medische wereld. In tegenstelling tot het initiële doel, wordt lachgas soms ook recreatief gebruikt als roesmiddel. 

  Het oneigenlijk gebruik van lachgas kan eveneens overlast veroorzaken. Daarom is het in een aantal gevallen noodzakelijk dat de lachgasflessen/-capsules bestuurlijk in beslag genomen worden als preventieve maatregel. Om de openbare orde te vrijwaren kan de burgemeester beslissen dat de capsules en flessen vernietigd dienen te worden door een erkende verwerker. 

  De opdracht houdende de raamovereenkomst inzake het ophalen en verwerken van in beslag genomen lachgas werd middels besluit van de deputatie van de provincie van 30 juni 2022 gegund aan SGS Ewacs NV (besluit van de deputatie gevoegd in bijlage).

  Stad Maaseik stelde zich bij collegebesluit van 29 november 2021 mandaat via Proclim om in te stappen op deze raamovereenkomst en dient hiervoor nu een specifieke overeenkomst af te sluiten.

  Deze specifieke overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

 • Intrafamiliaal geweld (IFG) is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Een brede, specifieke en geïntegreerde ketenaanpak is nodig. Veel diensten zijn immers betrokken en het overstijgt beleidsdomeinen, beleidsniveaus en competenties. Samenwerking is derhalve noodzakelijk. Het Family Justice Center (FJC) Limburg is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten rond intrafamiliaal geweld bundelt om deze problematiek op een efficiënte wijze aan te pakken.

  De doelgroep van het FJC Limburg zijn cliëntsystemen met een problematiek van intrafamiliaal geweld waarbij:

  • de aanmelder zich zorgen maakt over de veiligheid van de gezinsleden
  • intersectorale infodeling en risicotaxatie wenselijk is
  • waar nodig een gecombineerd traject van politie, justitie en hulpverlening kan opgezet worden.

  Het FJC wordt gecoördineerd door het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving en werkt samen met diverse partners.

  Eerder engageerde Maaseik zich reeds tot terbeschikkingstelling van personeel aan het Family Justice Center via inzet van een halftijds maatschappelijk assistent via het OCMW. Heden ligt een formele engagementsverklaring met bijhorende kaderovereenkomst FJC ter goedkeuring voor.

Cluster Stadsontwikkeling

Dienst Omgeving

Cluster Vrijetijdseconomie

Dienst Lokale economie

Cluster Mens

Dienst Burgerzaken

Initiatiefrecht

Bijkomende agendapunten

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst