Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 27/11/2023 - 20:00 Minderbroedersklooster

Openbare zitting

Cluster Interne Dienstverlening

Dienst Secretariaat

Dienst Financiën

  • De financieel directeur rapporteert jaarlijks een aantal kerncijfers over de (openstaande) vorderingen van de debiteuren van het bestuur. Aangezien stad en OCMW sinds BBC2020 gezien worden als één rapporteringsentiteit, wordt er vanaf het jaar 2020 één geïntegreerd rapport opgesteld voor stad en OCMW Maaseik. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om kennis te nemen van het rapport inzake debiteurenbeheer, waarbij er voornamelijk gefocust wordt op de stand van zaken betreffende de inning van de vorderingen ontstaan in 2022.

Dienst Personeel & Organisatie

  • Conform de klokkenluidersrichtlijn van het Europees Parlement 2019/1937 diende de Belgische overheid te voorzien in een procedure waarbij klokkenluiders meldingen kunnen doen voor verschillende inbreuken die zij vaststellen in een werkcontext. Artikel III.60/1 t.e.m. 60/12 van het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en de bescherming van melders.

    In een lokaal bestuur is de verantwoordelijke hiervoor de algemeen directeur. Bij afwezigheid, verhindering en/of belangenvermenging van deze laatste zal de waarnemend algemeen directeur bevoegd zijn.


Publicaties

Agenda