Terug
Gepubliceerd op 17/11/2023

Agenda  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 27/11/2023 - 20:00 Minderbroedersklooster

 • 1.

  2023_RMW_00052 - Notulen van de vergadering van 23 oktober 2023. - Goedkeuring

  Aan de raad wordt voorgesteld om de notulen van 23 oktober 2023 goed te keuren.

 • 2.

  2023_RMW_00053 - Mogelijkheid voor de bevolking om vragen te stellen over de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn. - Kennisneming

  De inwoners kunnen vragen stellen aan de raad.

 • 3.

  2023_RMW_00054 - Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal op 14 december 2023. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat. - Goedkeuring

  OCMW Maaseik ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de digitale Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal op donderdag 14 december 2023 om 16 uur. Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat vast te stellen van de afgevaardigde van stad Maaseik en om akkoord te gaan met de punten die tijdens de Algemene Vergadering van 14 december ter goedkeuring worden voorgelegd.

 • 4.

  2023_RMW_00055 - Rapport omtrent debiteurenbeheer van de financieel directeur. - Kennisneming

  De financieel directeur rapporteert jaarlijks een aantal kerncijfers over de (openstaande) vorderingen van de debiteuren van het bestuur. Aangezien stad en OCMW sinds BBC2020 gezien worden als één rapporteringsentiteit, wordt er vanaf het jaar 2020 één geïntegreerd rapport opgesteld voor stad en OCMW Maaseik. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om kennis te nemen van het rapport inzake debiteurenbeheer, waarbij er voornamelijk gefocust wordt op de stand van zaken betreffende de inning van de vorderingen ontstaan in 2022.

 • 5.

  2023_RMW_00051 - Invoering klokkenluidersregeling - Goedkeuring

  Conform de klokkenluidersrichtlijn van het Europees Parlement 2019/1937 diende de Belgische overheid te voorzien in een procedure waarbij klokkenluiders meldingen kunnen doen voor verschillende inbreuken die zij vaststellen in een werkcontext. Artikel III.60/1 t.e.m. 60/12 van het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en de bescherming van melders.

  In een lokaal bestuur is de verantwoordelijke hiervoor de algemeen directeur. Bij afwezigheid, verhindering en/of belangenvermenging van deze laatste zal de waarnemend algemeen directeur bevoegd zijn.