Terug
Gepubliceerd op 17/11/2023

Agenda  Gemeenteraad

ma 27/11/2023 - 20:30 Minderbroedersklooster

 • 1.

  2023_GR_00180 - Mogelijkheid voor de bevolking om vragen te stellen over de agenda van de gemeenteraad - Kennisneming

  De inwoners hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gemeenteraad.

 • 2.

  2023_GR_00181 - Notulen van de vergadering van 23 oktober 2023. - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de notulen van de vergadering van 23 oktober 2023 goed te keuren.

 • 3.

  2023_GR_00193 - Ontslag mevrouw Petronella Zelissen als lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om  kennis te nemen van het ontslag van raadslid Petronella Zelissen.

 • 4.

  2023_GR_00201 - Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid van P. Zelissen, eedaflegging en aanvaarding van het mandaat door het opvolgend raadslid: Miranda Hermans - Goedkeuring

  De gemeenteraad neemt op 27 november 2023 kennis van het ontslag van raadslid Petronella Zelissen.

  Aan de raad wordt voorgesteld om de geloofsbrieven van haar wettelijke opvolger, Miranda Hermans, te onderzoeken en – indien deze aan de eisen van verkiesbaarheid voldoen - goed te keuren. Miranda Hermans wordt dan verzocht om in handen van de voorzitter van de raad de eed af te leggen, waarmee zij tot raadslid van de stad Maaseik wordt aangesteld.

 • 5.

  2023_GR_00184 - Fluvius Limburg - verslag eerste semester 2023 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het syntheseverslag met betrekking tot de activiteiten van Fluvius Limburg in het eerste semester van 2023.

 • 6.

  2023_GR_00195 - Beslissing van de gouverneur van provincie Limburg inzake een klacht tegen een terrasvergunning, ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur - Kennisneming

  Op 2 augustus 2023 meldde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) dat het een klacht had ontvangen tegen een door stad Maaseik afgeleverde terrasvergunning. Het college van burgemeester en schepenen bezorgde daarop het dossier, een uitgebreide toelichting en een standpunt over het voorwerp van de klacht aan de Afdeling Lokale Organisatie en Werking van het ABB. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing (antwoord aan de klager) van de gouverneur van provincie Limburg (artikel 333, tweede lid van het decreet lokaal bestuur).

 • 7.

  2023_GR_00186 - Samenwerkingsovereenkomst met S-LIM DV - Goedkeuring

  S-Lim werd opgericht bij notariële akte op 30 juni 2023 als een dienstverlenende vereniging in de zin van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. De vereniging heeft tot statutair voorwerp onder andere: "het bevorderen van samenwerking ten behoeve van haar deelnemers, in hoofdzaak tussen steden en gemeenten, en het leveren van diensten aan haar deelnemers, rond de ontwikkeling  van een geografisch gebied tot een Smart Region ("Slimme Regio"). 

  In het licht van dit statutaire voorwerp, wenst Stad Maaseik een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met s-Lim DV. Aan de raad wordt gevraagd om de voorgestelde overeenkomst goed te keuren.

 • 8.

  2023_GR_00190 - Buitengewone Algemene Vergadering Dienstverlenende Vereniging s-Lim op 18 december 2023. Goedkeuring van de agenda, voordracht kandidaat-bestuurders en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. - Goedkeuring

  Stad Maaseik ontving een oproep om deel te nemen aan de Buitengewone  Algemene Vergadering van s-Lim DV op maandag 18 december 2023 om 18 uur. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een afgevaardigde voor de algemene vergadering van s-Lim DV aan te duiden, de kandidaat-bestuurders voor te dragen en de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december goed te keuren. 

 • 9.

  2023_GR_00196 - Buitengewone Algemene Vergadering DV Marec op 20 december 2023. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat. - Goedkeuring

  Stad Maaseik ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van DV Marec op woensdag 20 december 2023 om 18 uur. Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat vast te stellen van de afgevaardigden van stad Maaseik en om akkoord te gaan met de punten die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december e.k. ter goedkeuring worden voorgelegd.

 • 10.

  2023_GR_00185 - Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal op 14 december 2023. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat. - Goedkeuring

  De Stad Maaseik ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de digitale Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal op donderdag 14 december 2023 om 16 uur. Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat vast te stellen van de afgevaardigde van stad Maaseik en om akkoord te gaan met de punten die tijdens de Algemene Vergadering van 14 december ter goedkeuring worden voorgelegd. .

 • 11.

  2023_GR_00194 - Algemene Vergadering Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net op 20 december 2023. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat. - Goedkeuring

  Stad Maaseik ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net op 20 december 2023 om 19.00 uur. Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde (en plaatsvervanger) in de algemene vergadering van Limburg.net te bevestigen en om de de agendapunten van de Algemene Vergadering van 20 december te bekrachtigen.

 • 12.

  2023_GR_00182 - Buitengewone Algemene Vergadering Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' en 'De Haeg' op 21 december 2023. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat. - Goedkeuring

  Stad Maaseik ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' in Maaseik en 'De Haeg' in Dilsen-Stokkem op donderdag 21 december 2023 om 18.15 uur. Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat vast te stellen van de afgevaardigde van stad Maaseik en om akkoord te gaan met de punten die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 december ter goedkeuring worden voorgelegd.

 • 13.

  2023_GR_00183 - Buitengewone Algemene Vergadering Gemeentelijke Holding NV - in vereffening op 13 november 2023. - Kennisneming

  Stad Maaseik ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening op maandag 13 november 2023 om 14 uur. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering.

 • 14.

  2023_GR_00197 - Rapport omtrent debiteurenbeheer van de financieel directeur - Kennisneming

  De financieel directeur rapporteert jaarlijks een aantal kerncijfers over de (openstaande) vorderingen van de debiteuren van het bestuur. Aangezien stad en OCMW sinds BBC2020 gezien worden als één rapporteringsentiteit, wordt er vanaf het jaar 2020 één geïntegreerd rapport opgesteld voor stad en OCMW Maaseik. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het rapport inzake debiteurenbeheer, waarin er voornamelijk gefocust wordt op de stand van zaken betreffende de inning van de vorderingen ontstaan in 2022.

 • 15.

  2023_GR_00176 - Brandweerzone Oost-Limburg - vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2024 - Goedkeuring

  De stad Maaseik draagt bij in de werking van de brandweerzone Oost-Limburg door middel van een gemeentelijke dotatie. Volgens de recentste cijfers bedraagt de bijdrage in de dotatie 2024 van Stad Maaseik 7,33% van de totale dotatie, oftewel een bedrag van € 1.017.791,21.

   Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om  de gemeentelijke dotatie voor 2024 goed te keuren.

 • 16.

  2023_GR_00188 - Bepaling prijssubsidies Intergemeentelijke Zwembaden 2024 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de bepaling van de prijssubsidies van de Intergemeentelijke Zwembaden voor het jaar 2024. Het aandeel van stad Maaseik wordt vastgelegd op €879.698,17 incl. BTW.

 • 17.

  2023_GR_00198 - Aanpassing prijssubsidiereglement 2023 stad - AGB Infrastructuur - Goedkeuring

  Stad Maaseik betaalt bovenop het recht op toegang van de bezoekers van sport-, museale en cultuurinfrastructuur van AGBI prijssubsidies. De prijssubsidies worden frequent geëvalueerd aan de hand van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGB Infrastructuur Maaseik. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal AGB Infrastructuur Maaseik deze steeds documenteren. Uit de voorlopige exploitatieresultaten van AGBI blijkt dat een verdere verlaging van de prijssubsidies naar €0 aangeraden is.

  Voor het jaar 2023 wordt er een (tweede en laatste) aanpassing van de prijssubsidiefactoren toegepast vanaf 1 december 2023. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aangepaste prijssubsidiereglement goed te keuren.

 • 18.

  2023_GR_00174 - Invoering klokkenluidersregeling - Goedkeuring

  Conform de klokkenluidersrichtlijn van het Europees Parlement 2019/1937 diende de Belgische overheid te voorzien in een procedure waarbij klokkenluiders meldingen kunnen doen voor verschillende inbreuken die zij vaststellen in een werkcontext. Artikel III.60/1 t.e.m. 60/12 van het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en de bescherming van melders.

  In een lokaal bestuur is de verantwoordelijke hiervoor de algemeen directeur. Bij afwezigheid, verhindering en/of belangenvermenging van deze laatste zal de waarnemend algemeen directeur bevoegd zijn.

 • 19.

  2023_GR_00177 - Samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Maaseik en het stadsbestuur van Dilsen- Stokkem aangaande gemeentelijk administratieve sancties - Goedkeuring

  Twee of meer gemeenten kunnen voor de uitvoering van taken van gemeentelijk belang bewust kiezen voor een aanpak via samenwerking. Dat doen ze vaak omdat het betrokken probleem de draagkracht van één individuele gemeente overstijgt, de dienstverlening efficiënter kan door samenwerking of omdat een bepaald probleem gemeentegrensoverschrijdend is.

  Met het oog op continuïteit in gevallen van afwezigheid, ziekte of overmacht wordt voorgesteld om samen te werken met de stad Dilsen- Stokkem op het niveau van de sanctionerend ambtenaar, aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst.

  De essentie van voorliggende samenwerking houdt in dat de gemeentelijk sanctionerend ambtenaar kan optreden zowel voor Maaseik als voor Dilsen-Stokkem. De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar van Maaseik en Dilsen-Stokkem spreken onderling af wanneer ze gebruik maken van elkaars diensten.

  De gemeenteraad wordt gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 • 20.

  2023_GR_00178 - Aanstelling sanctionerend ambtenaar ingevolge de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Maaseik en stad Dilsen- Stokkem - Goedkeuring

  Twee of meer gemeenten kunnen voor de uitvoering van taken van gemeentelijk belang bewust kiezen voor een aanpak via samenwerking.

  Er wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2023 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Maaseik en het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem aangaande gemeentelijke administratieve sancties.

  De essentie van voorliggende samenwerking houdt in dat de gemeentelijk sanctionerend ambtenaar kan optreden zowel voor Maaseik als voor Dilsen-Stokkem.

  Bij dit besluit wordt overgegaan tot de nominatieve aanstelling van de respectievelijk gemeentelijk sanctionerend ambtenaar.

 • 21.

  2023_GR_00199 - Grondbeleid - afschaffen gemeenteweg deel Houtweg/Herenlaakweg: voorlopige aanvaarding - Goedkeuring

  Voor de constructie van een nieuwe doorvaartconstructie dient een deel van de gemeenteweg afgeschaft worden. 

  Het op te heffen stuk van de gemeenteweg ligt in een projectzone waar er een nieuw aan te leggen doorvaartconstructie wordt ontworpen door de Vlaamse Waterweg NV.

  Het opheffen komt het algemeen belang ten goede omdat de bevaarbaarheid vanuit de Herenlaakplas richting de Maas verbeterd wordt.

  De gemeenteraad wordt gevraagd dit goed te keuren.

 • 22.

  2023_GR_00202 - Vestigen van een recht van opstal op de gronden met kantine gelegen te Dorne - goedkeuring leidraad en ontwerp van opstalovereenkomst - Goedkeuring

  De stad wenst een opstalovereenkomst af te sluiten met betrekking tot de gronden en het gebouw gelegen te Dorne, ter hoogte van het kruispunt Dornerstationsstraat - Stokkemerweg (zijnde de voormalige terreinen van voetbalclub Flandria Dorne). Er wordt een oproep gelanceerd aan geïnteresseerde kandidaten om een voorstel in te dienen conform de leidraad en ontwerp van opstalovereenkomst. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit goed te keuren.

 • 23.

  2023_GR_00179 - Verkeersveiligheid - R2S - Schoolstraat Opoeteren - Goedkeuring

  Om de veiligheid van de schoolgaande jeugd in Opoeteren te verhogen worden er enkele maatregelen getroffen in de Schoolstraat:

  - inrichten fietsstraat

  - bijplaatsen paaltjes ter bescherming van de voetgangers op het trottoir

  - verplaatsen signalisatie voorrang ter verduidelijking

  De gemeenteraad wordt om haar goedkeuring gevraagd.

 • 24.

  2023_GR_00200 - Verkeersveiligheid - parkeerverbod Weertersteenweg bij Mosa-RT - Goedkeuring

  Op vraag van de politie wordt het parkeerverbod op de Weertersteenweg ter hoogte van Mosa-RT ook ingesteld aan de kant van Kinrooi naar Maaseik, op dezelfde locatie als deze nu is ingericht van Maaseik richting Kinrooi. De gemeenteraad wordt gevraagd dit goed te keuren.

 • 25.

  2023_GR_00191 - Bijzonder wedstrijdreglement: Eindejaars - etalagewedstrijd - Goedkeuring

  Dienst lokale economie wenst een etalagewedstrijd te organiseren tijdens de eindejaarperiode. Hiervoor diende bovenop het algemene wedstrijdreglement een bijkomend wedstrijdreglement aangemaakt te worden. De gemeenteraad wordt gevraagd dit goed te keuren.

 • 26.

  2023_GR_00192 - Voortverkoop industriegrond, unit 17 met parkeerplaatsen, door Breugelmans Invest - Goedkeuring

  De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voortverkoop van volgende unit met parkeerplaatsen van het bedrijfsverzamelgebouw "Gremelslo" gelegen op het industrieterrein Jagersborg, door Breugelmans Invest:

  - “UNIT 17” met de parkeerplaatsen genummerd 66 - 67 aan de besloten vennootschap “Heines Verwarming Sanitair (HVS)”

 • 27.

  2023_GR_00189 - Huwelijksplechtigheden, plaats en tijdstip huwelijk: Stadhuis, Labaerdijk, Klaaskensmolen, met uitbreiding van de plaats: Sint-Harlindis en Relindiskapel in Aldeneik - Goedkeuring

  Op dit moment is het mogelijk om te huwen op het stadhuis van Maaseik, Labaerdijk en Klaaskensmolen.

  De stad Maaseik wil de burgers voortaan ook de mogelijkheid bieden om te huwen op nog een andere locatie, namelijk de Sint-Harlindis en Relindiskapel in Aldeneik.

  Op 26 oktober 2023 ontvingen we het decreet van terugbrenging tot profaan gebruik van de Sint-Harlindis en Relindiskapel van Aldeneik.

  Het huwelijk kan voltrokken worden in het gemeentehuis of op een andere locatie zoals vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit. Deze locaties mogen niet willekeurig gekozen worden. De locatie moet neutraal zijn en openbaar zijn, dit wil zeggen dat de toegang tot de huwelijkslocaties moet worden bepaald door de gemeente. Het principe van openbaarheid is een essentiële vereiste voor de geldigheid van het huwelijk. De locatie moet in dit kader ook uitsluitend gebruikt worden door het gemeentebestuur.