Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 28/11/2022 - 21:00 Stadhuis

Openbare zitting

Cluster Interne Dienstverlening

Dienst Secretariaat

Dienst Financiƫn

Juridische dienst

GDPR

 • Binnen het domein van de GDPR sluit een lokale instantie als OCMW Maaseik  verwerkingsovereenkomsten met leveranciers. Er worden afspraken gemaakt die beschreven staan in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), afspraken tussen verwerkingsverantwoordelijke (OCMW Maaseik) en haar verwerkers.

  Daarnaast worden protocollen afgesloten voor mededeling van persoonsgegevens (E-GOV decreet)  tussen lokale overheden en andere (overheids-) instanties of instellingen. Ook hier worden afspraken gemaakt om gegevens in de deling tussen partijen, op de juist manier te gebruiken en de rechten voor de betrokkene(n) te waarborgen.

  Normaal moeten deze overeenkomsten behandeld worden door het vast bureau en daarna door de raad voor maatschappelijk welzijn. Om de werking en procedure wat efficiënter te laten verlopen, wordt deze delegatie gevraagd aan de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW raad). De DPO zal er voor zorgen dat de  raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte blijft, door een overzicht van deze overeenkomsten 1x per jaar te agenderen.

Veiligheidscel

Veiligheidscel

 • Intrafamiliaal geweld (IFG) is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Een brede, specifieke en geïntegreerde ketenaanpak is nodig. Veel diensten zijn immers betrokken en het overstijgt beleidsdomeinen, beleidsniveaus en competenties. Samenwerking is derhalve noodzakelijk. Het Family Justice Center (FJC) Limburg is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten rond intrafamiliaal geweld bundelt om deze problematiek op een efficiënte wijze aan te pakken.

  De doelgroep van het FJC Limburg zijn cliëntsystemen met een problematiek van intrafamiliaal geweld waarbij:

  • de aanmelder zich zorgen maakt over de veiligheid van de gezinsleden
  • intersectorale infodeling en risicotaxatie wenselijk is
  • waar nodig een gecombineerd traject van politie, justitie en hulpverlening kan opgezet worden.

  Het FJC wordt gecoördineerd door het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving en werkt samen met diverse partners.

  Eerder engageerde Maaseik zich reeds tot terbeschikkingstelling van personeel aan het Family Justice Center via inzet van een halftijds maatschappelijk assistent via het OCMW. Heden ligt een formele engagementsverklaring met bijhorende kaderovereenkomst FJC ter goedkeuring voor.

Initiatiefrecht

Mondelinge vragen

Besloten zitting

Cluster Mens

Sociale Dienst


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst