Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

Agenda  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 28/11/2022 - 21:00 Stadhuis

 • 1.

  2022_RMW_00060 - Mogelijkheid voor de bevolking om vragen te stellen over de agenda van de ocmw-raad. - Kennisneming

  De inwoners kunnen vragen stellen aan de raad.

 • 2.

  2022_RMW_00059 - Notulen van de vergadering van 24 oktober 2022. - Goedkeuring

  Aan de raad wordt voorgesteld om de notulen van 24 oktober 2022 goed te keuren.

 • 3.

  2022_RMW_00061 - Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal op 15 december 2022. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat. - Goedkeuring

  OCMW Maaseik ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de digitale Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal op donderdag 15 december 2022 om 16 uur. Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat vast te stellen van de vertegenwoordiger van OCMW Maaseik en om akkoord te gaan met de punten die tijdens de Algemene Vergadering van 15 december ter goedkeuring worden voorgelegd.

 • 4.

  2022_RMW_00064 - Goedkeuring jaarrekening 2021 Stad & OCMW Maaseik door provinciegouverneur - Kennisneming

  De gouverneur heeft op 22 oktober 2022 de jaarrekening van Stad & OCMW Maaseik 2021 goedgekeurd. De raad voor maatschappelijk welzijn moet hiervan in kennis gesteld worden.

 • 5.

  2022_RMW_00068 - M.C.N.O.L. av in vereffening - Bijzondere algemene vergadering op 29.11.2022 - Mandateren van afgevaardigden en goedkeuring agenda - Goedkeuring

  OCMW Maaseik werd op 16.11.2022 door de vereffenaar uitgenodigd om deel te nemen aan de BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING van DINSDAG 29 NOVEMBER 2022 om13.00u in het ACM. Het mandaat van de afgevaardigden in de algemene vergadering dient te worden vastgelegd.


 • 6.

  2022_RMW_00069 - Beƫindiging erfpachtovereenkomst tussen OCMW Maaseik en MCNOL - Goedkeuring

  Op 15 april 1998 werd er een onderhandse erfpachtovereenkomst afgesloten tussen OCMW Maaseik en MCNOL. De erfpacht dient te worden beëindigd.

  De algemene vergadering van MCNOL heeft op 24.06.2022 opdracht gegeven aan de vereffenaar om de erfpachtovereenkomst te beëindigen.

 • 7.

  2022_RMW_00062 - Delegatie verlenen aan vast bureau voor afsluiten van verwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en protocollen tussen Vlaamse instanties of overheden. - Goedkeuring

  Binnen het domein van de GDPR sluit een lokale instantie als OCMW Maaseik  verwerkingsovereenkomsten met leveranciers. Er worden afspraken gemaakt die beschreven staan in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), afspraken tussen verwerkingsverantwoordelijke (OCMW Maaseik) en haar verwerkers.

  Daarnaast worden protocollen afgesloten voor mededeling van persoonsgegevens (E-GOV decreet)  tussen lokale overheden en andere (overheids-) instanties of instellingen. Ook hier worden afspraken gemaakt om gegevens in de deling tussen partijen, op de juist manier te gebruiken en de rechten voor de betrokkene(n) te waarborgen.

  Normaal moeten deze overeenkomsten behandeld worden door het vast bureau en daarna door de raad voor maatschappelijk welzijn. Om de werking en procedure wat efficiënter te laten verlopen, wordt deze delegatie gevraagd aan de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW raad). De DPO zal er voor zorgen dat de  raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte blijft, door een overzicht van deze overeenkomsten 1x per jaar te agenderen.

 • 8.

  2022_RMW_00065 - Ondertekening engagementsverklaring en instemming met bijhorende kaderovereenkomst inzake deelname Family Justice Center - Goedkeuring

  Intrafamiliaal geweld (IFG) is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Een brede, specifieke en geïntegreerde ketenaanpak is nodig. Veel diensten zijn immers betrokken en het overstijgt beleidsdomeinen, beleidsniveaus en competenties. Samenwerking is derhalve noodzakelijk. Het Family Justice Center (FJC) Limburg is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten rond intrafamiliaal geweld bundelt om deze problematiek op een efficiënte wijze aan te pakken.

  De doelgroep van het FJC Limburg zijn cliëntsystemen met een problematiek van intrafamiliaal geweld waarbij:

  • de aanmelder zich zorgen maakt over de veiligheid van de gezinsleden
  • intersectorale infodeling en risicotaxatie wenselijk is
  • waar nodig een gecombineerd traject van politie, justitie en hulpverlening kan opgezet worden.

  Het FJC wordt gecoördineerd door het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving en werkt samen met diverse partners.

  Eerder engageerde Maaseik zich reeds tot terbeschikkingstelling van personeel aan het Family Justice Center via inzet van een halftijds maatschappelijk assistent via het OCMW. Heden ligt een formele engagementsverklaring met bijhorende kaderovereenkomst FJC ter goedkeuring voor.

 • 9.

  2022_RMW_00063 - Aanstelling van een voogd en toeziende voogd - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanstelling van Johan Tollenaere als voogd en Bouchera Ait Aadi als toeziende voogd over een minderjarige inwoner van Maaseik.