Terug Gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 21:00 Minderbroedersklooster

Openbare zitting

Cluster Interne Dienstverlening

Dienst Secretariaat

Dienst Financiën

 • De aanpassing van het meerjarenplan van AGBM, zoals vastgesteld op de raad van bestuur van het AGBM van 19 december 2022, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze meerjarenplanaanpassing worden zowel de kredieten van 2022 aangepast, alsook de kredieten van het volgende boekjaar (2023) vastgelegd.

 • De aanpassing van het meerjarenplan van AGBI, zoals vastgesteld op de raad van bestuur van het AGBI van 19 december 2022, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze meerjarenplanaanpassing worden zowel de kredieten van 2022 aangepast, alsook de kredieten van het volgende boekjaar (2023) vastgelegd.

 • De aanpassing van het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze meerjarenplanaanpassing worden zowel de kredieten van 2022 aangepast, alsook de kredieten van het volgende boekjaar (2023) vastgelegd. De gemeenteraad stelt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan van de Stad Maaseik vast en keurt daarna de geïntegreerde aanpassing van het meerjarenplan van Stad en OCMW Maaseik goed.

 • Het Decreet Lokaal Bestuur kent de bevoegdheid voor “het toekennen van nominatieve subsidies” toe aan de raad. De raad moet dus een besluit nemen tot nominatieve toekenning van elke subsidie afzonderlijk. Om niet elk dossier apart voor te leggen aan de raad, wordt thans globaal een lijst van nominatief toe te kennen subsidies voorgelegd aan de gemeenteraad die deze kan goedkeuren voor uitbetaling in 2023. Alle subsidies die opgenomen werden in de overzichtslijst zijn ook opgenomen in de meerjarenplanaanpassing, zoals voorgelegd op de gemeenteraad van 19 december 2022.

 • Om economisch leefbaar te zijn, is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik (AGBIM) vanwege de Stad Maaseik prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de eigen culturele programmatie, de museale infrastructuur en de sportinfrastructuur te Maaseik. Op basis van een analyse van de jaarrekening 2021 en de voorlopige resultatenrekening 2022 worden de prijssubsidiefactoren voor het jaar 2023 bepaald. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de prijssubsidiefactoren goed te keuren.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met een verhoging van de prijssubsidies van de Intergemeentelijke Zwembaden voor het laatste deel van het jaar 2022 met een totaalbedrag van €51.699,38.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de bepaling van de prijssubsidies van de Intergemeentelijke Zwembaden voor het jaar 2023. Het aandeel van stad Maaseik wordt vastgelegd op €879.698,17 incl. BTW.

 • Stad Maaseik ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' in Maaseik en 'De Haeg' in Dilsen-Stokkem op donderdag 22 december 2022 om 18.15 uur. Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat vast te stellen van de afgevaardigde van stad Maaseik en om akkoord te gaan met de punten die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 december ter goedkeuring worden voorgelegd.

Juridische dienst

 • Op 7 juni 2022 heeft de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren vonnis bij verstek uitgesproken, waarbij de gerechtelijke ontbinding van OBM wordt uitgesproken en de onmiddellijke sluiting van de vereffening wordt bevolen. De tegoeden afkomstig uit de vereffening van OBM moeten besteed worden aan een doel dat het meest overeenstemt met het doel van O.B.M. en dit op voorstel van de gemeenteraad van Maaseik.

Cluster Stadsontwikkeling

Dienst Omgeving

Dienst Infrastructuur

 • Het projectgebied ligt in de Gremelsloweg vanaf de Diestersteenweg tot de Weerstersteenweg en werd opgedeeld in 2 fasen:

  - Fase 1= tussen Diestersteenweg en Broekbergweg met aansluiting RWA-riool op gracht ten oosten van Hazepad (momenteel in uitvoering)

  - Fase 2= tussen Broekbergweg en Weertersteenweg

  FASE 2: Vanaf de Broekbergweg tot de Weertersteenweg wordt een nieuwe rijweg voorzien met aan de zuidzijde een gracht voor de opvang van het oppervlaktewater. Het nodige openbaar domein bedraagt minimaal 14m.

  De rijweg is uitgezet vanaf de ligging van de MD gasleiding. De minimale bermbreedte is 1,50m, waar de bestaande rooilijn verder ligt is de openbaar domein breder dan 14m. Voor de aanleg van het nieuwe profiel dienen over de volledige lengte innemingen te worden uitgevoerd. Voor deze innemingen zijn de verkoopbeloftes reeds ondertekend. De nieuwe rooilijnen zijn aangegeven op de ontwerpplannen.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor deze opdracht goed te keuren.

Cluster Vrijetijdseconomie

Dienst Lokale economie

 • Op de algemene vergadering van 23 augustus 2021 te Maaseik werd met unanimiteit besloten om Centrummanagement Maaseik Eyckerstede VZW vrijwillig te ontbinden. Hierbij werd meneer Yves Locht als vereffenaar aangesteld.

  Op de algemene vergadering van 24 februari 2022 te Maaseik werd met unanimiteit de vereffening afgesloten waarbij de algemene vergadering besloot het resterende actief over te maken aan Stad Maaseik onder de voorwaarde om dit bedrag te besteden aan een vereniging met een gelijkwaardig doel als van Centrummanagement Maaseik Eyckerstede VZW; (conform art. 2:132 WVV).

Dienst Toerisme

 • Op 31 maart 2022 diende RLKM samen met haar partners waaronder onze organisatie Stad Maaseik een aanvraag in bij Interreg VI Vlaanderen-Nederland, binnen de doelstelling ‘een socialer Europa’, en meer bepaald ‘duurzaam toerisme’. Het dossier dat RLKM en partners indienden is genaamd ‘Grenzeloos Landschapstoerisme’, en is erop gericht om de groene grensregio tussen Maastricht en Eindhoven, met name het RivierPark Maasvallei en het GrensPark Kempen~Broek, verder duurzaam-toeristisch te kunnen ontwikkelen. 

  De raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren evenals de cofinanciering voor het watertappunt.

Initiatiefrecht


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen